** Interaktivno učno gradivo

– individualno delo, neobvezna naloga –

V okviru naloge študent:

 1. izdela vsaj 3 različne vrste interaktivnih nalog za izbrano temo (na primer: kviz, interaktivni video, spomin, križanka, poveži, vstavi besedilo, …) za izbrano temo, pri čemer uporabi vsaj 2 različni aplikaciji ali orodji za izdelavo (poleg H5P vsaj še eno – glej predloge spodaj),
 2. pojasni prednosti in slabosti obeh uporabljenih orodij in ju med seboj primerja z vidika njune izobraževalne vrednosti (kaj in na kakšen način lahko z nalogami preverjamo) in z vidika tehnične zahtevnosti (ustvarjanja in uporabe nalog v razredu),
 3. objavi interaktivne naloge (kadar je to le možno uporabi način VDELAJ/EMBED),
 4. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
 5. vso gradivo označi z ustrezno licenco (lastno in tuje),
 6. doda smiselne povezave na vire, uporabljena orodja, aplikacije in programe,
 7. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje.

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Rok za oddajo: zaključek semestra (2. 6. 2023)

Vrednotenje:

 • vsebinska ustreznost in kompleksnost izdelanih interaktivnih nalog (kognitivna zahtevnost),
 • tehnična ustreznost in zahtevnost izdelanih interaktivnih nalog,
 • ustreznost opisa prednosti/slabosti in primerjava orodij,
 • viri in licence,
 • objava (vdelava oziroma objava nalog, kategorije, oznake, povezave),
 • samorefleksija.

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Predlagana orodja in aplikacije:

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost