Označeno: Niko Grafenauer

Zvok

Avtor brane pesmi: Niko Grafenauer Naslov brane pesmi: Sam Vir: Grafenauer, N. (1988). Pedenjped. Ljubljana: Mladinska knjiga.   Zvočna podlaga: https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/a-new-beginning, “Royalty Free Music from Bensound”   Zvok obdelan s programom Audacity:   To...

Dostopnost